OFICINA DE SUPORT A LA CATALANITAT


catalandrap.png

francedrap.png

Responsable Tècnic:
Mariam El Hadri
mariamelhadri@ville-elne.com


Amb l’ajut d’una Comissió extra municipal composta d’elegits i personalitats il.liberenques, l’oficina acompanya i promou accions a favor de la llengua i la cultura catalanes

Una catalanitat oberta, dirigida a tots :

 • Sosteniment a les fileres bilingues (català/francès) de les escoles Louise Michel i Joseph Néo
 • Cursos de sensibilització  (les hores de l’Aplec) en les classes monolingües de totes les escoles.
 • Animacions destinades a tots els infants: Sant Jordi i Caga Tió per Nadal
 • Cursos de català per adults en col·laboració amb Òmnium Catalunya Nord d’octubre a juny


Animacions i espectacles en català :

 • Cicle de cinema en català en col·laboració amb Cinémaginaire i Òmnium
 • Celebració de les festes de Sant Jordi, Sant Joan, Castanyada, Festa major de Santa Eulari, Nadal
 • Presència de la llengua catalana dins l’espai public, la comunicació i l'administració municipal.
 • Relacions transfrontereres: Memòria històrica, agermanament, intercanvis escolars i associatius amb  Castelló d'Empúries
 • Acompanyament en el sector del turisme cultural
 • Participació a projectes transfronterers i europeus

Responsable:
Mariam El Hadri
mariamelhadri@ville-elne.com


Adossé à une Commission extra municipale composée d’élus et de personnalités illibériennes, le service encourage et organise des actions en faveur de la langue et de la culture catalanes

Une catalanité ouverte, en direction de tous :

 • Soutien aux filières bilingues (catalan/français) des écoles Louise Michel et Joseph Néo
 • Cours de sensibilisation au catalan (Les hores de l’Aplec) auprès des classes monolingues de toutes les écoles
 • Animations en direction de tous les enfants: Sant Jordi et Caga Tio de Nadal
 • Cours de catalan pour adultes en collaboration avec Omnium Catalunya Nord d’octobre à juin


Animations et spectacles en catalan :

 • Cycle de cinéma en catalan en collaboration avec Cinémaginaire et Omnium
 • Célébration des fêtes de Sant Jordi, Sant Joan, Castanyada, Fête patronale de Santa Eulari, Nadal
 • Présence de la langue catalane dans l’espace public, la communication et l’administration municipale
 • Relations transfontalières : Mémoire historique, jumelage, échanges scolaires et associatifs avec la  Castello d’Empuries
 • Accompagnement dans les domaines du tourisme culturel
 • Appels à projets transfrontaliers et européens